???????? ?????????
?????????????
-ក្របខណ្ឌគុណវុឌ្ឍិជាតិកម្ពុជា   -ប្រកាសស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការពង្រឹងគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពការងារអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ   -ប្រកាសលេខ០៧២/១១ ក.ប/ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១ស្តីពីចុះបញ្ជីកាគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ     -សារាចរណែនាំលេខ០១សរណន ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ស្តីពីការលើកកម្ពស់គុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការងារអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ

????????? PDF បោះពុម្ព អ៊ីមែល
និពន្ធ​ដោយ Administrator   
ថ្ងៃសុក្រ ទី11 មីនា ឆ្នាំ2011 ម៉ោង10:48


The Project is expected to expand the employment-ready, national mid-level workforce in both rural and urban areas. By 2010, it is expected that there will be at least a 30% increase in the number of employees holding formal TVET qualifications, and greater employer satisfaction with employees holding new formal TVET qualificaitons.

The expected outcome is an expanded and more integrated training system that is endorsed by industry and better aligned with the basic and mid-level skills requirements of the formal and informal economies in the three industry sectors of mechanics, construction and business services and ICT. Key success indicators by 2015 will include (i) a 20% increase in enrollments in the three sectors, (ii) a 25% increase in the number of graduates from formal programs in the three sectors, (iii) a 40% increase to 210,000, in national access to nonformal, basic skills training programs requested by communities, (iv) a 20% increase in the number of women graduating from courses in RTCs and polytechnics or institutes, (v) at least 50% of all participants in the nonformal VSTP programs to be women, (vi) a 40% of non formal VSTP training to be enterprise or center-based (based on person days or training hours) and (vii) 40% of graduates from enterprise and center-based VSTP training to be placed in full-time employment or self-employment.

កែ​ចុងក្រោយ​នៅ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី21 មីនា ឆ្នាំ2011 ម៉ោង01:52