????????
?????????????
-ក្របខណ្ឌគុណវុឌ្ឍិជាតិកម្ពុជា   -ប្រកាសស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការពង្រឹងគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពការងារអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ   -ប្រកាសលេខ០៧២/១១ ក.ប/ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១ស្តីពីចុះបញ្ជីកាគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ     -សារាចរណែនាំលេខ០១សរណន ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ស្តីពីការលើកកម្ពស់គុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការងារអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ


ស្វែងរក
ស្វែងរក​តែ:

ពាក្យគន្លឹះ project basic data

សរុប៖ ​37 ​លទ្ធផល​ដែល​បាន​រក​ឃើញ ។

ទំព័រ​ទី 2 ​ទាំងអស់ 2 ទំព័រ
... Pich Sophoan, the Ministry of Labor and Vocational Training Secretary of State and Project Director. H.E requested for focus on officer selection process for oversea sea skill training. The selection ...
24. ?????? kick-off meeting
(មាតិកា​មិន​ចាត់​ជំពូក)
... (Policy-Base and Project Loans) ????????????? Design and Monitoring Framework (DMF) ??????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ...
25. ??????????? Kick-off Meeting
(មាតិកា​មិន​ចាត់​ជំពូក)
... STVET II ????????? Designing and Monitoring Framework (DMF) ?- ??????? ?????????????????????????????? Project Administration Manual (PAM) ?- ????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ...
26. Meeting on Draft Interim Report
(មាតិកា​មិន​ចាត់​ជំពូក)
27. Grievances
(មាតិកា​មិន​ចាត់​ជំពូក)
28. ?????????????
(មាតិកា​មិន​ចាត់​ជំពូក)
29. ??????????
(មាតិកា​មិន​ចាត់​ជំពូក)
30. ?????? ??????????????????
(មាតិកា​មិន​ចាត់​ជំពូក)
31. ??????
(មាតិកា​មិន​ចាត់​ជំពូក)
Formal Programs that are more Relevant to Industry The Project will improve access to formal TVET that is linked to the demands of industry and will use industry-endorsed skills competency standards as ...
32. ?????????
(មាតិកា​មិន​ចាត់​ជំពូក)
33. ?????????? STVET
(មាតិកា​មិន​ចាត់​ជំពូក)
... schemeIntroduction The Project will support the Government's strategies to reduce poverty and achieve socio economic development for all Cambodians. These include (i) promotion of vocational and skills ...
34. Ohloh Tracking of Joomla!
(តំណ​បណ្ដាញ / Joomla! Specific Links)
Objective reports from Ohloh about Joomla's development activity. Joomla! has some star developers with serious kudos.
35. MySQL
(តំណ​បណ្ដាញ / Joomla! Specific Links)
The database that Joomla! uses
36. Project Basic Data
(ប្រភេទ)
37. Project Basic Data
(ភាគ)
<< ចាប់ផ្ដើម < មុន 1 2 បន្ទាប់ > ចុងក្រោយ >>