????????
?????????????
-ក្របខណ្ឌគុណវុឌ្ឍិជាតិកម្ពុជា   -ប្រកាសស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការពង្រឹងគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពការងារអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ   -ប្រកាសលេខ០៧២/១១ ក.ប/ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១ស្តីពីចុះបញ្ជីកាគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ     -សារាចរណែនាំលេខ០១សរណន ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ស្តីពីការលើកកម្ពស់គុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការងារអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ


ស្វែងរក
ស្វែងរក​តែ:

ពាក្យគន្លឹះ project basic data

សរុប៖ ​37 ​លទ្ធផល​ដែល​បាន​រក​ឃើញ ។

ទំព័រ​ទី 1 ​ទាំងអស់ 2 ទំព័រ
1. Project Physical Accomplishment M&E
(Monitoring and Evaluation/Monitoring and Evaluation)
Project Physical Accomplishment M&E  ...
2. Implementation Plan
(Voucher Skills Training Program/Voucher Skills Training Program)
3. Progress Achievements
(Voucher Skills Training Program/Voucher Skills Training Program)
... trainees (111,008 females or 59.6%) have completed the training from 2011 to 1st quarter 2014, which constitutes 87.6% against performance indicator in Project Administration Manual (210,000 trainees). ...
Statement of Project Expenditure June 2012  ...
Notic of Contract Award for Supply and Delivery of Basic Tools and Equipment and Automotive Training Simulators for 3 New PTCs
Planning Workshop on Procurement of Basic Workshop Equipment ?? NTTI ????????? ???? ?????????
7. Basic ICT Training ?? CIEDC ????????-?? ?????? ?????????
(Workshop/Training/Workshop/Training Year 2011)
Basic ICT Training ?? CIEDC ????????-?? ?????? ?????????
8. Basic ICT Training ?? CIEDC ????????-?? ?????? ?????????
(Workshop/Training/Workshop/Training Year 2011)
Basic ICT Training ?? CIEDC ????????-?? ?????? ?????????
9. Basic ICT Training ?? CIEDC ????????-?? ?????? ?????????
(Workshop/Training/Workshop/Training Year 2011)
Basic ICT Training ?? CIEDC ????????-?? ?????? ?????????
10. Basic ICT Training ?? CIEDC ????????-?? ?????? ?????????
(Workshop/Training/Workshop/Training Year 2011)
Basic ICT Training ?? CIEDC ????????-?? ?????? ?????????
11. Basic ICT Training ?? CIEDC ????????-?? ???????? ?????????
(Workshop/Training/Workshop/Training Year 2011)
Basic ICT Training ?? CIEDC ????????-?? ???????? ?????????
Data Collection Methodlogy and Data Analysis by Using SPSS Software ?? NTTI ????????-?? ???????? ?????????
13. DEVINFO/CAMINFO Database ???? CIEDC ???????????-?? ???????? ????????????
(Workshop/Training/Workshop/Training Year 2011)
DEVINFO/CAMINFO Database ???? CIEDC ???????????-?? ???????? ????????????
14. Project Performance Audit Report for Cambodia
(Related Publications /Basic Skills Loan-1368)
Project Performance Audit Report for Cambodia  ...
15. Project Completion Report in Cambodia
(Related Publications /Basic Skills Loan-1368)
Project Completion Report in Cambodia  ...
16. Project Basic Data
(Project Basic Data/Project Basic Data)
Project Basic Data  ...
Statement of Project Expenditure March 2012  ...
...  Board, the leader in technical and vocational educational training in Cambodia to Mrs. Wendy. Aside than this, His excellency commented to the project operator team, the comments are: - Every tea ...
... ad and official from project coordinator unit under the directorate general technical and vocational educational training as well as 11 national and international consultants. The workshop itself was presi ...
... s and presided by H.E Pich Sophoan, Secretary of State and the project manager. His Excellency started the objectives of the seminar so that participants would understand (a) objectives and goals  ...
<< ចាប់ផ្ដើម < មុន 1 2 បន្ទាប់ > ចុងក្រោយ >>