????????
?????????????
-ក្របខណ្ឌគុណវុឌ្ឍិជាតិកម្ពុជា   -ប្រកាសស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការពង្រឹងគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពការងារអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ   -ប្រកាសលេខ០៧២/១១ ក.ប/ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១ស្តីពីចុះបញ្ជីកាគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ     -សារាចរណែនាំលេខ០១សរណន ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ស្តីពីការលើកកម្ពស់គុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការងារអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ


ស្វែងរក
ស្វែងរក​តែ:

ពាក្យគន្លឹះ vstp

សរុប៖ ​20 ​លទ្ធផល​ដែល​បាន​រក​ឃើញ ។

1. Application and Perspective
(Voucher Skills Training Program/Voucher Skills Training Program)
2. Implementation Plan
(Voucher Skills Training Program/Voucher Skills Training Program)
... s of VSTP program, (i) Rural VSTP and (ii) Urban VSTP. Rural VSTP is targeting 530 communes in 23 provinces. All target provinces were divided into three groups to be implemented in three phase subsequence ...
3. Progress Achievements
(Voucher Skills Training Program/Voucher Skills Training Program)
First year, 2011, only VSTP 1st phase year 1 was implemented in 209 communes in 7 target provinces. It started in April and ended in November 2011. The program achieved 100% (41,947 trainees, 24,851 females) ...
4. Manuals and Reports
(Voucher Skills Training Program/Voucher Skills Training Program)
5. Mission of VSTP
(VSTP/Mission of VSTP)
Mission of VSTP 29 September to 7 October 2011  ...
6. Progress of VSTP-01
(VSTP/Progress of VSTP)
Progress of VSTP-01  ...
7. Progress of VSTP-02
(VSTP/Progress of VSTP)
Progress of VSTP-02  ...
8. Action Plan of VSTP-01
(VSTP/Action Plan of VSTP )
Action Plan of VSTP-01  ...
9. Overview of the process of VSTP
(VSTP/Overview of the process of VSTP)
Overview of the process of VSTP  ...
10. Brief about VSTP
(VSTP/Brief about VSTP)
Brief about VSTP  ...
11. ?????? ??????????????????
(មាតិកា​មិន​ចាត់​ជំពូក)
12. ??????
(មាតិកា​មិន​ចាត់​ជំពូក)
...  employers for VSTP training will also occur, both through increased allocations of training hours and increased numbers of trainees. Strengthen the National Technical Training Institute for system upgrading ...
13. ?????????
(មាតិកា​មិន​ចាត់​ជំពូក)
... ng from courses in RTCs and polytechnics or institutes, (v) at least 50% of all participants in the nonformal VSTP programs to be women, (vi) a 40% of non formal VSTP training to be enterprise or center-ba ...
14. Brief about VSTP
(ប្រភេទ)
15. Overview of the process of VSTP
(ប្រភេទ)
16. Action Plan of VSTP
(ប្រភេទ)
17. Progress of VSTP
(ប្រភេទ)
18. Activities of VSTP
(ប្រភេទ)
19. Mission of VSTP
(ប្រភេទ)
20. VSTP
(ភាគ)