????????
?????????????
-ក្របខណ្ឌគុណវុឌ្ឍិជាតិកម្ពុជា   -ប្រកាសស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការពង្រឹងគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពការងារអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ   -ប្រកាសលេខ០៧២/១១ ក.ប/ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១ស្តីពីចុះបញ្ជីកាគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ     -សារាចរណែនាំលេខ០១សរណន ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ស្តីពីការលើកកម្ពស់គុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការងារអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ


ស្វែងរក
ស្វែងរក​តែ:

ពាក្យគន្លឹះ reports

សរុប៖ ​6 ​លទ្ធផល​ដែល​បាន​រក​ឃើញ ។

1. Manuals and Reports
(Voucher Skills Training Program/Voucher Skills Training Program)
... , present the unit achieved and ongoing action reports based on ADB Mission Review memorandum of understanding on the 11th-18th November 2010. After H.E Laov Him well coming speech to members presente ...
3. ?????????????
(មាតិកា​មិន​ចាត់​ជំពូក)
4. ?????? ??????????????????
(មាតិកា​មិន​ចាត់​ជំពូក)
5. Ohloh Tracking of Joomla!
(តំណ​បណ្ដាញ / Joomla! Specific Links)
Objective reports from Ohloh about Joomla's development activity. Joomla! has some star developers with serious kudos. ...
6. Reports
(ភាគ)