????????
?????????????
-ក្របខណ្ឌគុណវុឌ្ឍិជាតិកម្ពុជា   -ប្រកាសស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការពង្រឹងគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពការងារអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ   -ប្រកាសលេខ០៧២/១១ ក.ប/ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១ស្តីពីចុះបញ្ជីកាគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ     -សារាចរណែនាំលេខ០១សរណន ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ស្តីពីការលើកកម្ពស់គុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការងារអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ


ស្វែងរក
ស្វែងរក​តែ:

ពាក្យគន្លឹះ procurement

សរុប៖ ​14 ​លទ្ធផល​ដែល​បាន​រក​ឃើញ ។

1. Procurement Tracking Sheet till September 2013
(Procurement/Procurement Tracking Sheet)
Procurement Tracking Sheet till September 2013  ...
2. Procurement Tracking Sheet till March 2013
(Procurement/Procurement Tracking Sheet)
Procurement Tracking Sheet till March 2013  ...
3. Progress Status of Procurement September 2012
(Procurement/Progress Status of Procurement )
Progress Status of Procurement September 2012  ...
4. Procurement Tracking Sheet till September 2012
(Procurement/Procurement Tracking Sheet)
Procurement Tracking Sheet till September 2012  ...
5. Procurement Tracking Sheet till March 2012
(Procurement/Procurement Tracking Sheet)
Procurement Tracking Sheet till March 2012  ...
Planning Workshop on Procurement of Basic Workshop Equipment ?? NTTI ????????? ???? ?????????  ...
...  must complete assigned tasks accordingly to the plan - Make sure to follow the working contract and on time as stated in the contract - Procurement shall follow the plan Last of all, His excellenc ...
9. Grievances
(មាតិកា​មិន​ចាត់​ជំពូក)
10. ?????????????
(មាតិកា​មិន​ចាត់​ជំពូក)
11. ?????? ??????????????????
(មាតិកា​មិន​ចាត់​ជំពូក)
12. Procurement Tracking Sheet
(ប្រភេទ)
13. Progress Status of Procurement
(ប្រភេទ)
14. Procurement
(ភាគ)