????????
?????????????
-ក្របខណ្ឌគុណវុឌ្ឍិជាតិកម្ពុជា   -ប្រកាសស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការពង្រឹងគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពការងារអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ   -ប្រកាសលេខ០៧២/១១ ក.ប/ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១ស្តីពីចុះបញ្ជីកាគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ     -សារាចរណែនាំលេខ០១សរណន ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ស្តីពីការលើកកម្ពស់គុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការងារអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ


ស្វែងរក
ស្វែងរក​តែ:

ពាក្យគន្លឹះ gender action plan

សរុប៖ ​23 ​លទ្ធផល​ដែល​បាន​រក​ឃើញ ។

ទំព័រ​ទី 1 ​ទាំងអស់ 2 ទំព័រ
1. Progress report of compliance with gender action plan June 2014
(Gender Action Plan /Gender Action Plan )
Progress report of compliance with gender action plan June 2014  ...
2. Gender Action Plan
(Gender Action Plan /Gender Action Plan )
Gender Action Plan  ...
3. Implementation Plan
(Voucher Skills Training Program/Voucher Skills Training Program)
4. Engendering the TVET Curriculum ?? NTTI ?????????-?? ?????? ?????????
(Workshop/Training/Workshop/Training Year 2011)
Engendering the TVET Curriculum ?? NTTI ?????????-?? ?????? ?????????  ...
Gender and Ethnic Minority Analysis and Action Plan of STVET ?? NTTI ????????? ???? ?????????  ...
Planning Workshop on Procurement of Basic Workshop Equipment ?? NTTI ????????? ???? ?????????
Strategic Planning, Leadership and TVET Management ????????????????????????????????? ????????-?? ?????? ?????????
8. Action Plan of VSTP-01
(VSTP/Action Plan of VSTP )
Action Plan of VSTP-01
Phnom Penh, 12, May 2011at 3 pm, H.E. Pich Sophoan presided in a Wrap Up Meeting for Mission Review, at the ministry meeting room. To kick off, H.E paid his gratitude toward all participants, national ...
Phnom Penh: Strengthening Technical and Vocational Educational Training work action meeting (STVET/ADB Grant No. 0178-CAM) was held on the 25th April 2011 morning presided over by H.E Laov Him, General ...
13. Government
(TVET Links/TVET Links)
Phnom Penh: Strengthening Technical and Vocational Educational Training work action meetingheld at 9 AM of the 7th March 2011 at the National Technical Training Institute presided over His Excellency ...
15. STVET Implementation Plan 2011-2015
(មាតិកា​មិន​ចាត់​ជំពូក)
STVET Implementation Plan 2011-2015
16. ?????????????
(មាតិកា​មិន​ចាត់​ជំពូក)
17. ?????? ??????????????????
(មាតិកា​មិន​ចាត់​ជំពូក)
18. ??????
(មាតិកា​មិន​ចាត់​ជំពូក)
...  for MOLVT and all of its training institutions and provincial offices. Gender- and, where relevant,ethnicity-disaggregated indicators, including those related to TVET outcomes, efficiency and effective ...
19. ?????????
(មាតិកា​មិន​ចាត់​ជំពូក)
20. ?????????? STVET
(មាតិកា​មិន​ចាត់​ជំពូក)
Expanding and strengthening gender mainstreaming in labour and vocational training sectorsPromoting the enforcement of the law on social security schemePromoting the enforcement of the law on social security ...
<< ចាប់ផ្ដើម < មុន 1 2 បន្ទាប់ > ចុងក្រោយ >>