????????
?????????????
-ក្របខណ្ឌគុណវុឌ្ឍិជាតិកម្ពុជា   -ប្រកាសស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការពង្រឹងគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពការងារអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ   -ប្រកាសលេខ០៧២/១១ ក.ប/ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១ស្តីពីចុះបញ្ជីកាគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ     -សារាចរណែនាំលេខ០១សរណន ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ស្តីពីការលើកកម្ពស់គុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការងារអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ


ស្វែងរក
ស្វែងរក​តែ:

ពាក្យគន្លឹះ finance

សរុប៖ ​8 ​លទ្ធផល​ដែល​បាន​រក​ឃើញ ។

... ged ideas and experiences. Some units raised concern about difficulties they had encountered in which case Mr. HaingTola, the project finance officer, wished for all participants attend in this work ...
3. Government
(TVET Links/TVET Links)
4. Grievances
(មាតិកា​មិន​ចាត់​ជំពូក)
5. ?????????????
(មាតិកា​មិន​ចាត់​ជំពូក)
6. ??????
(មាតិកា​មិន​ចាត់​ជំពូក)
... nt and planning, (iii) finance, (iv) community outreach, entrepreneurship, and revenue generation, (v) provincial training board (PTB) support, (vi) career guidance and job placement for graduates,  ...
7. Finance
(ប្រភេទ)
8. Finance
(ភាគ)