????????
?????????????
-ក្របខណ្ឌគុណវុឌ្ឍិជាតិកម្ពុជា   -ប្រកាសស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការពង្រឹងគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពការងារអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ   -ប្រកាសលេខ០៧២/១១ ក.ប/ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១ស្តីពីចុះបញ្ជីកាគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ     -សារាចរណែនាំលេខ០១សរណន ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ស្តីពីការលើកកម្ពស់គុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការងារអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ


ស្វែងរក
ស្វែងរក​តែ:

ពាក្យគន្លឹះ curriculum

សរុប៖ ​5 ​លទ្ធផល​ដែល​បាន​រក​ឃើញ ។

1. Engendering the TVET Curriculum ?? NTTI ?????????-?? ?????? ?????????
(Workshop/Training/Workshop/Training Year 2011)
Engendering the TVET Curriculum ?? NTTI ?????????-?? ?????? ?????????  ...
Competency-Based Curriculum Development Workshop ?? NTTI ?????????-?? ??????? ?????????  ...
3. Curriculum
(មាតិកា​មិន​ចាត់​ជំពូក)
4. ?????? ??????????????????
(មាតិកា​មិន​ចាត់​ជំពូក)
5. ??????
(មាតិកា​មិន​ចាត់​ជំពូក)
... the basis for the training curriculum, trainer training, training equipment, and an assessment of trainee performance. It will also facilitate expanded access to formal training for girls. Upgrade five ...