????????
?????????????
-ក្របខណ្ឌគុណវុឌ្ឍិជាតិកម្ពុជា   -ប្រកាសស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការពង្រឹងគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពការងារអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ   -ប្រកាសលេខ០៧២/១១ ក.ប/ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១ស្តីពីចុះបញ្ជីកាគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ     -សារាចរណែនាំលេខ០១សរណន ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ស្តីពីការលើកកម្ពស់គុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការងារអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ

Implementation Plan PDF បោះពុម្ព អ៊ីមែល
និពន្ធ​ដោយ Administrator   
ថ្ងៃសុក្រ ទី18 តុលា ឆ្នាំ2013 ម៉ោង08:30
ពុំ​មានការ​បកប្រែ។

The implementing program has involved National Training Board (NTB), DGTVET, Project Coordination Unit (PCU), Provincial Training Board (PTB)/Training Board (TB), target TVET institutions under MLVT, Commune Councils of selected areas, and Training Providers.

Under STVET project, the program is extended to nationwide of Cambodia to provide training to 210,000 trainees by 2015. There are two types of VSTP program, (i) Rural VSTP and (ii) Urban VSTP. Rural VSTP is targeting 530 communes in 23 provinces. All target provinces were divided into three groups to be implemented in three phase subsequencely ( two years for each phase) for four years of five years of STVET project period (2010-2015).

The newly Urban VSTP is comprised of two models: (i) Micro-enterprise Pilot VSTP (ME-VSTP) and (ii) Urban Pilot VSTP (U-VSTP) to piloting in Phnom Penh city.

Vocher Skills Training Program Implementation Time Frame


VSTP Target Provinces Map of Cambodia


Photo of Voucher Skills Training Program

កែ​ចុងក្រោយ​នៅ ថ្ងៃសុក្រ ទី29 វិច្ឆិកា ឆ្នាំ2013 ម៉ោង11:29