អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ និងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ

Navigation
រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង

- លោក ហាំង តុលា ជាប្រធាននាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ និងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ

- លោក លោក គឹម ធីមិត្ត ជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ និងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ 

- លោក សុវណ្ណ វុទ្ធី ជាប្រធានការិយាល័យហិរញ្ញវត្ថុ

- លោក មឿន​ ហុក ជាប្រធានការិយាល័យលទ្ធកម្ម

- លោក ផន ​ស៊ីវុត្ថា ជាប្រធានការិយាល័យផ្គត់ផ្គង់

- លោកស្រី កែវ ពៅ ជាប្រធានការិយាល័យទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ  

Monday, 7-nov-11 9:48 AM