អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ និងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ

Navigation

ជាន់ទី១,អាគារលេខ៣,
មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី , សង្កាត់ទឹកល្អក់២ , ខណ្ឌទួលគោក , រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទលេខ : ០២៣ ៣៥​ ៣៥ ៣៨

ទូរសារ : ០២៣ ៣៥ ៣៥ ៣៨

ប្រអប់សំបុត្រ ១៥០៦

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friday, 04-Nov-2011 10:35 AM