អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ និងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ

Navigation


ពត៌មាន

សេចក្តីជូនដំណឹង

១. ការិយាល័យទាំងបួនត្រូវធ្វើរបាយការណ័ប្រចាំខែផ្ញើមកនាយកដ្ឋាននៅសប្តាហ័ទី១នែខៃបន្ទាប់។

២. មន្ទីររាជធានីខេត្តត្រូវផ្តល់របាយការណ័ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំត្រីមាសអោយបានទៀងទាត់។